Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19006769

Lưu đồ cung cấp dịch vụ điện (Ban hành theo Quyết định 353/QĐ-EVN)

 TỔNG QUAN CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN 

LƯU ĐỒ DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI HẠ ÁP

 

LƯU ĐỒ DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TRUNG ÁP


LƯU ĐỒ CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
 

 

LƯU ĐỒ CÁC DỊCH VỤ CÓ CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ

 

LƯU ĐỒ KIỂM TRA/KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO ĐẾM

 

tin tức mới nhất

Lên