Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769
Câu hỏi 1:
Tra cứu mức phạt tiền khi ăn trộm điện thì được tính như thế nào?
Trả lời:
Theo Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 Chính phủ đã ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức sẽ bị xử lý như sau:

Stt

Sản lượng điện trộm cắp A(kWh)

Mức tiền sử phạt (đồng)

1

Dưới 1.000kwh;

Từ 2.000.000  đến 5.000.000

2

Từ 1.000kwh đến dưới 2.000kwh;

Từ 5.000.000 đến 10.000.000

3

Từ 2.000kwh đến dưới 4.500kwh;

Từ 10.000.000 đến 15.000.000

4

Từ 4.500kwh đến dưới 6.000kwh

Từ 15.000.000  đến 20.000.000

5

Từ 6.000kwh đến dưới 8.500kwh

Từ 20.000.000  đến 25.000.000

6

Từ 8.500kwh đến dưới 11.000kwh

Từ 25.000.000 đến 30.000.000

7

Từ 11.000kwh đến dưới 13.500kwh;

Từ 30.000.000 đến 35.000.000

8

Từ 13.500kwh đến dưới 16.000kwh;

Từ 35.000.000  đến 40.000.000

9

Từ 16.000kwh đến dưới 18.000kwh;

Từ 40.000.000 đến 45.000.000

10

Từ 18.000kwh đến dưới 20.000kwh

Từ 45.000.000  đến 50.000.000

11

Từ 20.000 kWh trở lên

chuyển hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự