Ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện, áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

MỤC LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số  505 /QĐ-EVN ngày 15 tháng 5 năm 2017
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
 
            Nội dung   Trang
Chương I CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 1
  Điều 1.Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng 1
  Điều 2.Định nghĩa và các chữ viết tắt 1
  Điều 3.Cam kết cung cấp dịch vụ cho Khách hàng 3
  Điều 4.Các dịch vụ cung cấp điện 3
  Điều 5.Các chỉ dẫn cho Khách hàng 4
Chương II DỊCH VỤ CUNG CẤP ĐIỆN MỚI 6
  Điều 6.Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) 6
  Điều 7.Trình tự cấp điện mới từ lưới điện hạ áp 9
  Điều 8.Giá trị và thời hạn bảo lãnh/đặt cọc khi mua điện ngắn hạn  9
  Điều 9.Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV) 10
  Điều 10. Trình tự thực hiện cấp điện mới từ lưới điện trung áp 11
  Điều 11. Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện cao áp 110kV, 220kV, siêu cao áp 500kV 13
Chương III DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ 14
  Điều 12. Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ 14
  Điều 13. Thay đổi mục đích sử dụng điện 18
  Điều 14. Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm điện khác 18
  Điều 15. Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện 18
Chương IV DỊCH VỤ HỖ TRỢ 19
  Điều 16. Các loại hình dịch vụ. 19
  Chương V TRÁCH NHIỆM THI HÀNH 21
  Điều 17. Quyền lợi và trách nhiệm của Khách hàng 21
  Điều 18. Trách nhiệm và Quyền lợi của TCTĐL/CTĐL/ĐL 21
  Điều 19. Trách nhiệm của các đơn vị trong EVN 22
Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN 23
  Điều 20. Tổ chức thực hiện 23
 
Quý khách hàng bấm vào đây để tải về và xem bộ Quy định