Thông tư hướng dẫn chi phí bảo trì công trình xây dựng

Thông tư này áp dụng đối với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định dự toán chi phí bảo trì thực hiện bảo trì công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; đồng thời khuyến khích các công trình sử dụng nguồn vốn khác để thực hiện bảo trì công trình xây dựng áp dụng các quy định tại Thông tư này.

Theo đó, có 7 loại chi phí bảo trì công trình xây dựng gồm: Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng (nếu có); Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm; Chi phí sửa chữa công trình định kỳ và đột xuất; Chi phí kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có); Chi phí quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì, kiểm tra công trình đột xuất theo yêu cầu (nếu có); Chi phí đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác sử dụng; Các chi phí cần thiết khác có liên quan.

Từ ngày 1/5/2017, Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Bấm vào đây để xem Chi tiết Thông tư

Nguồn: evn.com.vn