Hội thảo: Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu thi đua năm 2020 và phổ biến, tuyên truyền Nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể

Ngày 17/9/2020, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã tổ chức buổi Hội thảo “Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu thi đua năm 2020 và phổ biến Nội quy lao động, Thỏa ước lao động Tập thể của EVNNPC”. Hội thảo do Ông Nguyễn Trọng Phụng - Giám đốc Trung tâm chủ trì, cùng sự tham gia của toàn thể CBNV đơn vị.
Tại buổi Hội thảo, Ban Lãnh đạo Trung tâm đã phổ biến các chỉ tiêu thi đua năm, bảng chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ tháng đối với Trung tâm Chăm sóc khách hàng, từ đó thảo luận, thống nhất các giải pháp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ Tổng công ty giao, đặc biệt tập trung vào công tác triển khai thực hiện và công tác kiểm tra, giám sát, quản trị chỉ tiêu. Một trong những đòn bẩy để hoàn thành nhiệm vụ đó là việc xây dựng bảng chấm điểm thành tích cá nhân (KPIs), gắn với thành tích chung của bộ phận/tổ/phòng theo Quy chế chi trả lương mới của Trung tâm Chăm sóc khách hàng ban hành áp dụng từ tháng 9/2020.
 
 
Ông Nguyễn Trọng Phụng - Phát biểu chỉ đạo Hội thảo
 
Bên cạnh đó, người lao động được phổ biến về Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Theo đó, Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) năm 2020 đã được sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành. TƯLĐTT năm 2020 được trình bầy cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu.
Buổi Hội thảo đã tuyên truyền phổ biến, thống nhất những giải pháp thiết thực giúp cho các cấp quản lý cũng như người lao động nắm bắt, hiểu rõ những nhiệm vụ cần toàn thể CBNV cùng hợp lực, chia sẻ, hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Cung cấp những thông tin hữu ích về Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể năm 2020 tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.
Biên soạn: Dương Vũ Giang – TTCSKH EVNPC