Biểu giá bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương và so sánh với biểu giá theo QĐ 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017.

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN

 

GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN

 

GIÁ BÁN ĐƯỢC QUY ĐỊNH THEO THỜI GIAN SỬ DỤNG TRONG NGÀY