Hướng dẫn tra cứu chỉ số điện hàng tháng

 

Bước 1: Chọn Tra cứu Chỉ số hóa đơn


Bước 2: Chọn Tra cứu chỉ số điện hàng tháng
 

Bước 3: Nhập thông tin đăng nhập


Bước 4 : Chọn 

Sau khi chọn ​
, màn hình hiển thị thông tin như sau:


Bước 5 : Chọn , màn hình hiển thị kết quả tra cứu chỉ số tháng tra cứu

 
P.CSKH