Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

1 Mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha)

Chi phí: Mất phí lắp đặt và vật tư

Thời gian thực hiện: Từ 3 - 7 ngày làm việc

2 Mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ

Chi phí: Mất phí lắp đặt và vật tư

Thời gian thực hiện: Từ 3 - 7 ngày làm việc

3 Tách công tơ dùng chung

Chi phí: Mất phí lắp đặt và vật tư

Thời gian thực hiện: Từ 3 - 7 ngày làm việc

.

4 Mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW

Chi phí: Mất phí lắp đặt và vật tư

Thời gian thực hiện: Từ 3 - 7 ngày làm việc

5 Mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất ≥ 40kW

Chi phí: Mất phí lắp đặt và vật tư

Thời gian thực hiện: Từ 3 - 7 ngày làm việc

6 Mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha)

Chi phí: Mất phí lắp đặt và vật tư

Thời gian thực hiện: Từ 3 - 7 ngày làm việc

.

1 Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện sinh hoạt

Chi phí: Mất phí lắp đặt và vật tư

Thời gian thực hiện: Từ 3 - 7 ngày làm việc

2 Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công suất đến 2.000kVA

Chi phí: Mất phí lắp đặt và vật tư

Thời gian thực hiện: Từ 3 - 7 ngày làm việc

3 Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công suất lớn hơn 2.000kVA

Chi phí: Mất phí lắp đặt và vật tư

Thời gian thực hiện: Từ 3 - 7 ngày làm việc

.

4 Cấp mới trung áp Khách hàng mua buôn điện nông thôn

Chi phí: Mất phí lắp đặt và vật tư

Thời gian thực hiện: Từ 3 - 7 ngày làm việc

1 Tra cứu hóa đơn tiền điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

2 Tra cứu nợ tiền điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

3 Tra cứu chỉ số công tơ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

.

4 Tra cứu điểm thu và hình thức thu tiền điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

5 Tra cứu thủ tục cấp điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

6 Tra cứu tiến độ yêu cầu dịch vụ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

.

7 Tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

8 Tra cứu tiến độ cấp mới

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

9 Tra cứu thủ tục liên quan đến HĐMBĐ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

.

10 Tra cứu các thông tin khác

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

1 Cập nhật thông tin khách hàng

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Sau khi lưu thông tin

2 Gia hạn HĐMBĐ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: không quá 1 ngày làm việc

3 Chấm dứt HĐMBĐ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: không quá 2 ngày làm việc

4 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Từ 3 - 7 ngày làm việc

5 Thay đổi chủ thể HĐMBĐ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Không quá 2 ngày làm việc

6 Thay đổi định mức số hộ dùng chung công tơ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: không quá 3 ngày làm việc

.

7 Thay đổi mục đích sử dụng điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: không quá 3 ngày làm việc

8 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm

Chi phí: Toàn bộ chi phí

Thời gian thực hiện: không quá 3 ngày làm việc

9 Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện

Chi phí: Phí đóng điện, tiền nợ nếu có

Thời gian thực hiện: Từ 2 đến 8h làm việc

.

10 Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ quan nhà nước

Chi phí: Phí đóng điện, tiền nợ nếu có

Thời gian thực hiện: Từ 2 đến 8h làm việc

11 Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm khác

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Trong vòng 24h

12 Kiểm định thiết bị

Chi phí: Miễn phí lần đầu

Thời gian thực hiện: Trong vòng 24h

.

13 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Trong vòng 24 giờ

14 Báo mất điện do sự cố

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Không quá 2 giờ

.

1 Tư vấn sử dụng điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

2 Tư vấn thiết kế, xây lắp công trình điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

3 Giải đáp kiến nghị

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

.